Partnerji STAY obiskali kmetijsko-turistične nastanitve na Portugalskem

V okviru projekta STAY so partnerji z obiskali več primerov dobrih praks, povezanih z agroturizmom, v regiji Alto Minho in narodnem parku Peneda – Gêres na severu Portugalske. Želite izvedeti več o teh zgodbah? Pridružite se nam! Prvi postanek je bil v kraju Lindoso, kjer so si partnerji ogledali “canastros“, lesene ali kamnite zgradbe iz […]

Nacionalna poročila, ki bodo objavljena letos

Nacionalna poročila, ki so eden glavnih rezultatov projekta STAY, bodo objavljena v prihodnjih mesecih. Pripravljajo jih projektni partnerji, v njih pa bo predstavljen pregled stanja na področju kmečkega turizma in turizma na podeželju v sodelujočih državah. Nacionalnemu poročilu bo sledilo zbirno poročilo, ki bo analizo tovrstnega turizma razširilo na druge tretje države, izbrane zaradi njihovega […]

Privacy Policy

At STAY we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Biotechnical Center Naklo. This is a educational, research, and development centre located in  Naklo, Slovenia.

Address
99, 4202 Naklo, Slovenia, EU.
Telephone
+386 4 277 21 00
Email contact
info@bc-naklo.si

What is the purpose of the treatment?

 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behavior of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

While processing your data, Biotechnical Center Naklo may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?

 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; info@bc-naklo.si.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website. 

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses

Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
User identification
They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.
Session
STAY
Session identification
They identify the user's http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.
Session
STAY
Navigation status
They help identify the user's browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).
Session
STAY
Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user's first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent
Third Parties

Pravilnik o zasebnosti

V projektu STAY zelo resno obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov. Naš namen je varovati zasebnost podatkov, ki nam jih posredujete, in upoštevati veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov.

V skladu z zakonom 3/2018 z dne 5. decembra 2018 o varstvu osebnih podatkov in zagotavljanju digitalnih pravic, ki prenaša Uredbo (EU) 2016/679 vam sporočamo naslednje informacije o naši politiki zasebnosti in varstva podatkov:

Kdo je upravljavec obdelave vaših podatkov?

Organizacija, odgovorna za vaše podatke, je Biotehniški center Naklo. To je izobraževalni, raziskovalni in razvojni center, ki se nahaja v Naklem v Sloveniji.

Naslov
Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija, EU.
Telefon
+386 4 277 21 00
E-poštni kontakt
info@bc-naklo.si

Kateri so postopki obdelave?

 • Za odzivanje na zahteve, pritožbe in incidente, posredovane prek naših kontaktnih kanalov, vključenih v spletno mesto.
 • Za razumevanje obnašanja brskalnik v spletu, da bi odkrili morebitne računalniške napade na naš splet.
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo neposredno za nas in urejajo našo dejavnost.
 • Za zaščito in uveljavljanje naših pravic ali za odzivanje na kakršne koli pritožbe.
 • Pošiljanje novic o blagu ali storitvah, ki sestavljajo dejavnost odgovorne osebe ali novic, povezanih z njeno dejavnostjo.

Kakšna je pravna podlaga obdelave?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Uredbe ter zakoniti interes upravljavca podatkov v skladu s členom 6.1(a) in členom 6.1(f)

Podatki, ki jih zahtevamo od vas, so ustrezni, relevantni in nujno potrebni ter nam jih v nobenem primeru niste dolžni posredovati, vendar lahko njihovo nesporočanje vpliva na namen storitve ali nezmožnost njenega zagotavljanja.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za pravilno zagotavljanje ponujene storitve, izpolnjevanje obveznosti, ki lahko iz tega izhajajo, in drugih zakonskih zahtev.

Kdo upravlja z vašimi podatki?

Biotehniški center Naklo lahko pri obdelavi vaših podatkov vaše podatke deli z:

On Project Advising SL, kot ponudniki storitev upravljanja in vzdrževanja spleta.

Kakšne so moje pravice?

 • Pravica do dostopa: pravica do potrditve, ali se osebni podatki obdelujejo in pravica do dostopa do teh podatkov.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica do ugovora: pravica do ugovora pri obdelavi podatkov.

Upravljavec ohrani pravico do omejitve pravic iz 23.člena Uredbe EU, če je taka omejitev potrebna za zaščito zlasti temeljnih pravic in svoboščin, ter je nujen in sorazmeren ukrep.

Kje lahko vložim pritožbo?

Če katera koli zainteresirana stranka meni, da se njeni podatki ne obdelujejo pravilno, lahko svoje pritožbe pošlje na naslednji e-poštni naslov: info@bc-naklo.si.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, izjavlja, da je pridobil vse te informacije.

Pravilnik o piškotkih

Piškotek je datoteka, ki se prenese in izvede v vašem računalniku, telefonu ali mobilni napravi, ko dostopate do določenih spletnih strani. Piškotki spletnemu mestu med drugim omogočajo shranjevanje in pridobivanje informacij o uporabnikovih navadah brskanja ter prepoznavanje uporabnika glede na informacije, ki jih vsebujejo in način uporabe računalnika.

Piškotki ne škodujejo vašemu računalniku in so potrebni za lažjo navigacijo.

Za kaj se na našem spletnem mestu uporabljajo piškotki?

Piškotki so potrebni za pravilno delovanje našega spletnega mesta. Namen naših piškotkov je izboljšati uporabniško izkušnjo brskanja. Uporabljajo se lahko za zapomnitev vaših nastavitev (jezik, država itd.) med brskanjem in ob prihodnjih obiskih.

Informacije zbrane v piškotkih nam omogočajo tudi izboljšanje spletnega mesta in njegovo prilagoditev posameznim interesom uporabnikov, pospešitev iskanja itd.

Katere vrste piškotkov uporablja naše spletno mesto?

Piškotki za analizo: Če jih pravilno uporabljamo mi ali tretje osebe nam omogočajo, da določimo število uporabnikov in tako izvedemo meritve in statistične analize glede uporabe naših storitev s strani uporabnikov.

Oglaševalski piškotki: Če jih mi ali tretje osebe pravilno uporabljamo nam omogočajo, da čim bolj učinkovito upravljamo ponudbo oglasnega prostora na spletnem mestu, pri čemer vsebino oglasa prilagodimo vsebini zahtevane storitve ali uporabi našega spletnega mesta.

Za kaj NE bomo uporabljali piškotkov

Naši piškotki ne shranjujejo informacij o vaši osebni identifikaciji, naslovu, geslu, podatkih o kreditni ali debetni kartici itd.

Kdo uporablja podatke iz teh piškotkov?

Informacije shranjene v piškotkih spletnega mesta uporabljamo izključno mi, razen tistih, ki so v nadaljevanju opredeljeni kot “piškotki tretjih oseb”, ki jih uporabljajo in upravljajo zunanji subjekti in, ki nam zagotavljajo storitve za izboljšanje naših storitev in uporabniške izkušnje pri brskanju po našem spletnem mestu.

Piškotki tretjih oseb se uporabljajo predvsem za pridobivanje statističnih podatkov in zagotavljanje izvedbe plačilnih operacij.

Ali lahko preprečim uporabo piškotkov?

Da, prvič, v brskalniku morate onemogočiti piškotke in drugič, izbrisati piškotke, shranjene v brskalniku in povezane s tem spletnim mestom.

Piškotke s tega spletnega mesta lahko kadar koli omejite, blokirate ali izbrišete tako, da spremenite nastavitve brskalnika. Ta nastavitev je za vsak brskalnik drugačna. Za več podrobnosti o konfiguraciji piškotkov v brskalniku se obrnite na meni “Pomoč” brskalnika.

Če onemogočite piškotke, nekatere funkcije spletnega mesta morda ne bodo več delovale.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja naše spletno mesto

Tehnični piškotki in piškotki za prilagajanje

Ti piškotki se uporabljajo za identifikacijo uporabnika med sejo, preprečujejo, da bi uporabniku bilo treba ponavljati postopke preverjanja pristnosti na spletnem mestu, pospešujejo nekatere postopke spletnega mesta, zapomnijo si izbire med sejo ali pri naslednjih dostopih, zapomnijo si že obiskane strani itd.

PIŠKOTKI NAMEN UPRAVLJANJE TRAJANJA
Identifikacija uporabnika
Uporabljajo se za identifikacijo in preverjanje pristnosti uporabnika. Vsebujejo tudi tehnične podatke o uporabniški seji, kot so časovna omejitev povezave, identifikator seje itd.
Seja
STAY
Identifikacija seje
Identificirajo uporabnikovo sejo http. Uporabljajo se v vseh spletnih aplikacijah za prepoznavanje zahtevkov iz uporabnikove seje.
Seja
STAY
Stanje navigacije
Pomagajo prepoznati status brskanja uporabnika (prijava, prva stran, prvi dostop, status pomikanja, status glasovanja itd.).
Seja
STAY
Piškotki za analizo navigacije

Ti piškotki pridobivajo splošne informacije o uporabniških dostopih do spletnega mesta (ne o vsebini spletnega mesta), da bi nam nato v statistične namene zagotovili informacije o teh dostopih.

PIŠKOTKI NAMEN UPRAVLJANJE TRAJANJA
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

Omogočajo sledenje statistiki spletnega mesta prek orodja Google Analytics, ki je storitev družbe Google za pridobivanje informacij o dostopu uporabnikov do spletnih mest. Nekateri od shranjenih podatkov so: kolikokrat uporabnik obišče spletno mesto, datumi prvega in zadnjega obiska, trajanje obiskov, s katere strani je uporabnik dostopal do spletnega mesta, kateri iskalnik je uporabil ali katero povezavo je kliknil, s katerega dela sveta je uporabnik dostopal do spletnega mesta itd. Informacije o vaši uporabi spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, neposredno posreduje in shrani Google Inc (podjetje s sedežem v Združenih državah Amerike). Konfiguracija teh piškotkov je vnaprej določena s storitvijo, ki jo ponuja Google, zato vam predlagamo, da si ogledate stran o zasebnosti Google Analytics, kjer boste našli več informacij o piškotkih, ki jih uporablja in o tem, kako jih onemogočiti (upoštevajte, da nismo odgovorni za vsebino in točnost spletnih mest tretjih oseb).

Trajni
Tretje osebe